Reservation
? nights Book

Hotel Map

Map of the hotel

Contact us

Beijing Yanshan Hotel

Addr: A-38 Zhongguancun Street (Zhongguancun Dajie)(38)
Tel: +86-10-62563388  Fax: +86-10-62572315
click and print it with you